ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ

Το συναινετικό διαζύγιο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο λύσης του γάμου, διότι με την διαδικασία αυτή, τα ενδιαφερόμενα μέρη γλιτώνουν διαδικασίες χρονοβόρες, δαπανηρές και ψυχοφθόρες.

Στο συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι συμφωνούν στη λύση της έγγαμης συμβίωσης με την υπογραφή ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, έχοντας ρυθμίσει πρώτα τυχόν θέματα διατροφής ανήλικων τέκνων (εφόσον υπάρχουν), επιμέλειας και επικοινωνίας με αυτά, κοινής περιουσίας τους και μετεγκατάστασης του ενός εκ των δύο συζύγων.

Η διαδικασία λαμβάνει χώρα ενώπιον Συμβολαιογράφου και εφόσον υπάρχει η σχετική πληρεξουσιότητα, δεν απαιτείται ούτε καν η φυσική παρουσία των μερών. Η διαδικασία δύναται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα μόλις 20 ημερών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: (α) Ληξιαρχική πράξη γάμου, (β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και (γ) Αντίγραφα ταυτοτήτων των συζύγων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει ολόκληρη τη διαδικασία μέχρι και την τυχόν πνευματική λύση του γάμου και την έκδοση διαζευκτηρίου, καθώς και την καταχώριση στο αρμόδιο Ληξιαρχείο.

Διαζύγιο Συναινετικό

Επικοινωνήστε μαζί μας

6 + 7 =