ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Σε περίπτωση που τα περιουσιακά στοιχεία του κληρονομουμένου περιλαμβάνουν και χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθώς και σε ειδικές λοιπές περιπτώσεις, απαιτείται η έκδοση Διάταξης Κληρονομητηρίου από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη.

Η διάταξη αυτή εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του κληρονόμου, στην οποία πρέπει αυστηρά να περιγράφεται με ορισμένο τρόπο η ακριβής καταλειπόμενη περιουσία.

Η αίτηση κληρονομητηρίου και όλα τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν το κληρονομικό δικαίωμα του αιτούντος (π.χ. πιστοποιητικά), εξετάζεται από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη που εκδίδει την σχετική διάταξη.

Η έκδοση κληρονομητηρίου νομιμοποιεί τον αιτούντα ως κληρονόμο έναντι των τρίτων. Το κληρονομητήριο, δύναται ν’ ανακληθεί ή να κηρυχθεί ανίσχυρο, για συγκεκριμένους λόγους που προβλέπει ο νόμος.

Σε όλα τα στάδια έκδοσης κληρονομητηρίου, απαιτείται η νομική εκπροσώπηση.

Το γραφείο μας έχει εκδώσει πλήθος κληρονομητηρίων, παρέχοντας στους εντολείς του την νομιμοποίηση ως προς το κληρονομικό τους δικαίωμα και την κατ’ επέκταση ωφέλεια εξ αυτού.

Κληρονομητήριο

Επικοινωνήστε μαζί μας

7 + 12 =