ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Το δικηγορικό μας γραφείο επιλύει και ρυθμίζει διαφορές προς το συμφέρον του πελάτη, με τις πιο συμφέρουσες οικονομικά εναλλακτικές για αυτόν και με τις λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, η πρωταρχική μέριμνα του γραφείου μας είναι η επίλυση της διαφοράς εκτός δικαστηρίων.

W

Τηλεφωνική συνεννόηση ή διαπραγμάτευση με αντίδικο ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος

W

Εξώδικο (σύνταξη εξωδίκου – κοινοποίηση)

W

Εξωδικαστική επίλυση ρύθμισης χρεών (επικοινωνία – διαπραγμάτευση με τράπεζα ή ιδιώτη οφειλέτη)

W

Παράσταση σε εκούσια διαμεσολάβηση

W

Αιτήσεις και παράσταση ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών, Δήμων, ΔΕΚΟ, Δ.Ο.Υ., Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών (διαγραφή ή ρύθμιση χρεών, έκδοση αναγκαίων εγγράφων ή πιστοποιητικών κλπ.)

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Επικοινωνήστε μαζί μας

9 + 13 =