ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται και εκπροσωπεί τους εντολείς του, ενώπιον όλων των δικαστηρίων της χώρας, σε διαφορές της εκούσιας δικαιοδοσίας, στις ακόλουθες (ενδεικτικά) περιπτώσεις:

W

Άρση Προσημείωσης– Διαγραφή Υποθήκης 

Για όλα τα ενυπόθηκα δάνεια που λήφθηκαν στο παρελθόν προς εξυπηρέτηση στεγαστικών κυρίως ή καταναλωτικών αναγκών, μετά την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους, απαιτείται η άρση της προσημείωσης με δικαστική απόφαση που ανακαλεί την ήδη υφιστάμενη απόφαση και η μεταγραφή αυτής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο.

W

Άδεια για αποποίηση ανηλίκου (αίτηση, παράσταση)

W

Άδεια για εκποίηση ακινήτου ανηλίκου (αίτηση, παράσταση)

W

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικής πράξης

Διαφορές Εκούσιας Δικαιοδοσίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

15 + 2 =